Distribution of Persons

in LGPN II A (version April 2007)

Athens

Place No. of persons attested
Athens 14140
Athens* (attested at) 5981
Athens? 7864

 

By Tribe

Place No. of persons attested
tribe Aiantis 425
tribe Aigeis 324
tribe Akamantis 374
tribe Antigonis 13
tribe Antiochis 456
tribe Attalis 306
tribe Attalis (deme A--) 2
tribe Demetrias 13
tribe Erechtheis 552
tribe Hadrianis 250
tribe Hippothontis 405
tribe Kekropis 434
tribe Leontis 454
tribe Oineis 276
tribe Pandionis 473
tribe Ptolemais 286

 

By Deme

Place No. of persons attested
Acharnai 1105
Acherdous 98
Agryle 179
Aigilia 137
Aithalidai 196
Aixone 439
Akyaia 8
Alopeke 488
Amphitrope 109
Amymone 5
Anagyrous 276
Anakaia 70
Anaphlystos 437
Angele 127
Ankyle 109
Antinoeis 32
Aphidna 484
Apollonieis 47
Araphen 105
Atene 109
Athmonon 597
Auridai 54
Azenia 485
Bate 68
Berenikidai 230
Besa 216
Boutadai 74
Cholargos 275
Cholleidai 295
Daidalidai 50
Deiradiotai 108
Dekeleia 95
Diomeia 69
Eiresidai 78
Eitea 73
Eitea (Akamantid) 51
Eitea (Antiochid) 48
Eitea (Antiochid?) 10
Elaious 95
Eleusis 411
(Eleutherai) 7
Epieikidai 58
Epikephisia 78
Erchia 392
Ergadeis 11
Erikeia 54
Eroiadai 39
Eroiadai (Antiochid) 29
Eroiadai (Hippothontid) 36
Eunostidai 4
Euonymon 456
Eupyridai 352
Gargettos 571
Graes 1
Hagnous 223
Halai 342
Halai (Aixonides) 285
Halai (Aixonides?) 3
Halai (Araphenides) 152
Halai (Araphenides?) 4
Halimous 168
Hamaxanteia 157
Hekale 51
Hermos 163
Hestiaia 67
Hippotomadai 41
Hybadai 105
Hyporeia 2
Ikarion 219
Ionidai 57
Iphistiadai 79
Kedoi 93
Keiriadai 80
Kephale 300
Kephisia 679
Kerameis 231
Kettos 115
Kikynna 125
Klopidai 7
Koile 170
Kollytos 181
Kolonai 94
Kolonai (Antiochid) 21
Kolonai (Leontid) 37
Kolonos 95
Konthyle 43
Kopros 79
Korydallos 32
Kothokidai 98
Krioa 84
Kropidai 92
Kydantidai 91
Kydathenaion 635
Kykala 1
Kyrteidai 29
Kytheros 94
Lakiadai 189
Lamptrai 976
Leukonoion 342
Leukopyra 7
Lousia 55
Marathon 995
Melainai 1
Melite 895
Myrrhinous 271
Myrrhinoutta 168
Oa 180
Oe 264
Oinoe 104
Oinoe (Aiantid) 91
Oinoe (Hippothontid) 47
Oinoe (Hippothontid?) 4
Oion 170
Oion (Dekeleikon) 59
Oion (Kerameikon) 245
Otryne 95
Paiania 1057
Paionidai 115
Pallene 644
Pambotadai 132
Peiraieus 739
Pelekes 64
Pentele 5
Pergase 144
Perithoidai 140
Perrhidai 3
Petalidai 3
Phaleron 483
Phegaia 152
Phegous 49
Philaidai 231
Phlya 858
Phrearrhioi 314
Phyle 414
Phyrrhinesioi 10
Pithos 174
Plotheia 78
Poros 84
Potamos 184
Prasiai 107
Probalinthos 200
Prospalta 195
Psaphis 5
Ptelea 65
Rhamnous 696
(Salamis) 122
Semachidai 119
Skambonidai 197
Sounion 523
Sphendale 2
Sphettos 586
Steiria 315
Sybridai 56
Sypalettos 174
Teithras 103
Themakos 46
Thorai 98
Thorikos 256
Thria 212
Thymaitadai 41
Titakidai 9
Trikorynthos 248
Trinemeia 78
Tyrmeidai 45
Tyrmeidai 41
Xypete 214

 

Fragmentary Demes & Tribes

Place No. of persons attested
A-- 25
A--s 1
Ach-- 6
Ag-- 2
Ai-- 2
Al-- 3
An-- 5
Ana-- 1
B-- 1
Ch-- 6
Cho-- 2
Chol-- 5
D-- 2
E-- 15
El-- 1
Ep-- 1
Epi-- 8
Er-- 6
Eu-- 3
G-- 2
Hal-- 2
K-- 7
Ke-- 2
Ko-- 3
Kol-- 3
Ky-- 4
Kyda-- 4
L-- 14
La-- 2
M-- 7
My-- 1
Myrrh-- 1
O-- 4
P-- 20
Pa-- 11
Pai-- 6
Pe-- 4
Ph-- 16
Po-- 2
Pr-- 2
Pro-- 1
S-- 8
T-- 5
Th-- 6
Tho-- 3
Thor-- 3
Tr-- 2
--aia 2
--dai 5
--idai 5
--lidai 1
--ous 2
--ra-- 3
--tos 4
--ttos 2Email lgpn@classics.ox.ac.ukHome  

Project  

Publications  
Vol I  
Vol II  
Vol IIIA  
Vol IIIB  
Vol IV  
Vol VA  
Forthcoming  
Associated  

LGPN Online  

Greek names  

Images  

Contact  

 

Classics at Oxford  

University of Oxford  

British Academy 

AHRC