Feminine Names beginning with F

SPIonic version

You can view this page in
Symbol (unaccented) | SPIonic (accented) | Unicode (unaccented)
You can download the SPIonic font from the SP Fonts Home Page.

Frequency Name
1Fagri/j
2Faei/na
1Fahni/j
3Fainare/ta
1Faini/ppa
1Fai/nulla
4Fainw&
5Fala&kra
1Fani/a
1Fanodi/ka
1Fanokri/ta
1Fanostra&th
1Fanulli/j
1Farsali/a
1Fa&ttion
1Fau+lli/xa
3Fau=sta
1Fausti=na
2Fei/dion
1Feli/sta
1Fere/klia
3Fereni/ka
1Fereti/ma
1Feta&la
1Fhdri/xa
1Fhli/kla
2Fhnare/ta
1Fhni/xa
1Fh&noulla
1Fhnw&
1Fqi/a
1Fi/qa
26Fi/la
1Filaigi/ra
1Filaine/ta
1Filaini/j
1Filainou/
3Filainw&
3Filare/ta
1File/a
1Fi/leia
1Fileidou/
1Filhdw&
2Filhmati/j
1Filhne/ta
1Filhrw&
2Filh&ta
3Fili/a
1Filikianh&
1Fili/na
1Fili/nh
10Fi/linna
1Filinnw&
8Fili/ppa
1Fili/pph
1Fili/j
1Fili/ssta
17Fili/sta
1Filisti/xh
4Filistw&
11Fillw&
1Filobalerianh&
1Filodespoti/j
1Filodo&ca
1Filo&kalon
1Filokkw&
1Filokle/a
2Filo&kleia
4Filo&klia
1Filokoudi/j
3Filokrate/a
8Filokra&teia
1Filokra&th
1Filokra&tia
2Filombro&ta
2Filomei/la
4Filomh&la
1Filomna&sta
1Filonbro&ta
3Filoni/ka
24Filoce/na
1Filoceni/j
1Filocw&
1Filostorgi/a
3Filoti/ma
1Filotti/j
3Filoume/nh
1Filofh&ra
1Filta&th
1Filtu/ra
1Filtw&
15Filw&
1Filwni/xa
12Filwte/ra
7Filwti/j
4Fortouna~ta
1Fou/sij
1Frasimh&da
1Fri/ka
1Fro&nimon
1Fronti/j
1Frou/na
2Frouni/xa
2Frugi/a
2Fru/na
1Fu/la
3Fula&ka
1Fulaki/nh
1Fula&rxa
1Fuli/ka
1Fulli/ka
1Fulwti/a
1Fulwtw&
1Fusiko&n