Feminine Names beginning with F

Symbol version

You can view this page in
Symbol (unaccented) | SPIonic (accented) | Unicode (unaccented)
You can download the SPIonic font from the SP Fonts Home Page.

Frequency Name
1FagriV
2Faeina
1FahniV
3Fainareta
1Fainippa
1Fainulla
4Fainw
5Falakra
1Fania
1Fanodika
1Fanokrita
1Fanostrath
1FanulliV
1Farsalia
1Fattion
1Faullica
3Fausta
1Faustina
2Feidion
1Felista
1Fereklia
3Ferenika
1Feretima
1Fetala
1Fhdrica
1Fhlikla
2Fhnareta
1Fhnica
1Fhnoulla
1Fhnw
1Fqia
1Fiqa
26Fila
1Filaigira
1Filaineta
1FilainiV
1Filainou
3Filainw
3Filareta
1Filea
1Fileia
1Fileidou
1Filhdw
2FilhmatiV
1Filhneta
1Filhrw
2Filhta
3Filia
1Filikianh
1Filina
1Filinh
10Filinna
1Filinnw
8Filippa
1Filipph
1FiliV
1Filissta
17Filista
1Filistich
4Filistw
11Fillw
1Filobalerianh
1FilodespotiV
1Filodoxa
1Filokalon
1Filokkw
1Filoklea
2Filokleia
4Filoklia
1FilokoudiV
3Filokratea
8Filokrateia
1Filokrath
1Filokratia
2Filombrota
2Filomeila
4Filomhla
1Filomnasta
1Filonbrota
3Filonika
24Filoxena
1FiloxeniV
1Filoxw
1Filostorgia
3Filotima
1FilottiV
3Filoumenh
1Filofhra
1Filtath
1Filtura
1Filtw
15Filw
1Filwnica
12Filwtera
7FilwtiV
4Fortounata
1FousiV
1Frasimhda
1Frika
1Fronimon
1FrontiV
1Frouna
2Frounica
2Frugia
2Fruna
1Fula
3Fulaka
1Fulakinh
1Fularca
1Fulika
1Fullika
1Fulwtia
1Fulwtw
1Fusikon