Masculine Names beginning with I

Symbol version

You can view this page in
Symbol (unaccented) | SPIonic (accented) | Unicode (unaccented)
You can download the SPIonic font from the SP Fonts Home Page.

Frequency Name
2IakcoV
2Iakwb
1IamboV
4IamoV
1IanouarianoV
9IanouarioV
1IapetoV
1Iapux
8IaroklhV
1IaruV
18Iarwn
5IarwnumoV
2IasidamoV
1IasiV
1IasoV
1IaspiV
21Iaswn
1IatrokleidaV
3IatroklhV
1IbukoV
1IgertaV
1IgnatiV
1Igrwn
8IdaioV
1IdalioV
1IdaV
1IdromaV
1IeraioV
9Ierax
3IerarcoV
1IeratikoV
3Ierhn
1IeriV
1IerokleidhV
29IeroklhV
1IeronikoV
1IeronomoV
2IeroV
2IerotimoV
57Ierwn
2IerwnaV
16IerwnumoV
1IeswrinoV
1IhriaV
1IqaigenhV
1IqakoV
1IkadeuV
2IkadioV
2Ikadiwn
9IkaroV
1IkeloV
3IkesioV
1IketaidaV
9IketaV
2IkethV
3IketinoV
3IkkoV
1IlaikoV
9IlarianoV
1IlarinoV
15Ilariwn
1IlaroklhV
68IlaroV
1IlarcoV
1IlaV
1IlasioV
1IliakoV
4ImeraioV
5ImeroV
1Imilcwn
1Imiwn
2ImpedeaV
1ImpediV
1ImpedoklhV
1ImpedokritoV
1Imulc
3InaisimoV
1InacidaV
1InibaloV
1InukoV
1Inwn
1InwpoV
1Ixiwn
1IobakcoV
1IokadhV
1IokrathV
1IolaidaV
2IolaoV
3IonioV
2IoubentianoV
2IoubinoV
2IoudaV
12IoulianoV
6IoulioV
3IouliV
1Iouliwn
3IounioV
1IoustinoV
4IoustoV
2IppagoraV
1IppagretaV
1IppainoV
2IppaioV
1IppakoV
1IppalkimoV
2IppanqoV
5IpparinoV
1IpparmoV
1IpparcidaV
1IpparcidhV
38IpparcoV
5IppasoV
1IppeaV
1Ipphn
1IppiadaV
30IppiaV
1IppiV
1IppitaV
3IppicoV
2Ippiwn
1IppobataV
11IppodamoV
1IppodikoV
3IppoqrahV
1IppoqrashV
1IppokleidaV
5IppoklhV
21IppokrathV
2IppokratidaV
1IppolaoV
1Ippolewn
2IppolocoV
3IppolutoV
4IppomacoV
6Ippomedwn
8IpponikoV
1IpponoidaV
3IppoV
9IpposqenhV
7IppostratoV
1IppostrofoV
1IppotaV
3Ippotiwn
1IppoturoV
1IppuV
25Ippwn
1IrboV
2IromacoV
2IsagoraV
1IsadaV
1Isanwr
2IsarguroV
1IsarcidaV
3IsarcoV
5IsaV
1IseaV
7IsqmoV
3IsiaV
2IsigenhV
29IsidwroV
9Isiwn
2IsmarianoV
1IsmaroV
1IsmhniaV
1IsmhnicoV
1IsmhnoV
11IsodamoV
1IsodikoV
4IsokrathV
1IsomelhV
1Isomentwr
11IsocrusoV
1IsphV
1IssoV
11IstiaioV
6IstiarcoV
8IstieioV
1IstiodwroV
1IstroV
1Istwn
1Istwr
1IsulloV
1IscagoraV
2IscandroV
2IscemacoV
1IscenooV
1IscolaoV
6IscomacoV
1IscuroV
1ItalikoV
2ItaloV
1ItanaioV
1IfiklhV
1IfikratidaV
1IfisteidaV
1IfitoV
2Ifiwn
1Icaiwn
1IcwnidaV
20IwannhV
3IwannioV
1IwannoV
1IwbinianoV
5Iwn
2IwnaqaV
1Iwnikh
6IwnikoV
6IwshV
3Iwshf