Feminine Names beginning with K

Symbol version

You can view this page in
Symbol (unaccented) | SPIonic (accented) | Unicode (unaccented)
You can download the SPIonic font from the SP Fonts Home Page.

Frequency Name
1Kadmeia
1Kaqhcousa
5Kaikilia
1Kailesina
2KainiV
1Kaisareia
2Kala
1KalaiV
1Kalbasia
1Kaleia
1KaleiV
6Kalh
4Kalhmera
1Kalia
1Kalikrateia
1Kalikratw
1Kaliopa
1Kallenika
2Kalleon
1Kalliboula
1Kallidama
1Kallidika
2Kalliera
1Kalliquia
1Kallikleia
9Kallikrateia
3KallikratiV
1Kallikreteia
2Kallikw
1Kallimaca
1Kallimorfw
5Kallinikh
1Kallinw
2Kallioi
1Kallion
1Kalliopa
10Kallioph
3KallipoliV
1Kallippa
5Kallirroh
3KalliV
2Kallisqeneia
1Kallista
12Kallisth
1Kallistin
2Kallistion
1Kallistonika
7Kallistonikh
7Kallistrata
5Kallistw
1Kallitima
22Kallituch
1Kallifanh
1Kallicon
1Kalliw
1Kallonh
2Kallousa
7Kallw
1KaloiV
1Kalonika
2Kalubh
1Kaluka
2Kalukh
1Kalukia
1Kamenh
1Kampa
1Kampanh
1Kamw
1Kandida
1Kapitwlia
1Kapitwlina
1Kapitwn
1Kaprogonon
1Karikh
1Karmonnh
1Karneia
1Karpia
1KarpiaV
2Karpimh
1Karpion
2Kasia
2Kassandra
1KassiV
1Kasta
1Kastalia
1Kastina
1Katella
1Katianilla
2Kelestina
1Kelta
1Kepion
1KerdwniV
1Kerka
1KefaliV
1Kikkw
1Kilissa
1KinnamiV
1Kinura
1Kissa
2Kissw
2KitiaV
1Kladh
1Kladiskh
1Klara
5Klea
1Kleagora
3Kleaineta
1Kleaicma
2Kleanw
2Kleareta
3Klearista
1Klearisth
2KlearciV
1Klearw
2Klebeta
1Kleh
1Klehsishra
1Kleidika
2Kleina
1KleiniV
1Kleinoxena
5Kleinw
1Kleiorodh
1Kleistaineth
1Kleita
1Kleitagora
1Kleitandra
1Kleitarw
1Kleith
2Kleitia
1Kleitomaca
1Kleitw
1KleifantiV
1Kleiw
1Kleogena
1Kleogeneia
1Kleodika
2Kleodikh
1Kleodoxa
1Kleokrateia
1Kleola
2KleolaiV
4Kleonika
1Kleonikh
1Kleonnw
1Kleoxena
33Kleopatra
2Kleofanta
1KleofantiV
1Kleoca
1Klepatra
2Kleuandra
1KleulliV
1Kleumach
1Kleunika
1Kleunikh
3Kleupatra
13Klew
1Klewnika
3KlewniV
3Klhgora
1Klhinika
1Klhmentina
1Klhna
1Klhnagora
3Klhnippa
1KlhniV
1Klhniw
1Klhreta
1Klhrissia
1Klhsimbrota
1Klhtagora
1Klinosw
1Klioi
1Kluka
6Klumenh
1Kluth
1Klutw
1Klwdia
1KlwdiV
1Kodratilla
1Koia
1Koikoa
1Koina
3KoitwniV
1KokkuV
1Kollura
1Kolokunqh
1Kommaghnh
4Komyh
1Kona
1Konkordia
1KonnakiV
2Konw
1Kopria
4Koprilla
1Koprolla
1Koreta
1Korinqa
4Korinqia
3KorinqiaV
1KorinqiV
1Korinna
1KorinniV
4Kornhlia
1Kosina
4Kosmia
1Kosmilla
1Kossa
2Kossufa
1Kottina
1Kouarta
3Kouinta
1Kouintianh
1Krainw
1Kratea
7Krateia
1Krathidameia
1Krathsiklea
2Krathsikleia
1Krathsw
1Kratisth
1Kreomaca
1Krepa
1Kretaia
1Kreteia
1Krhila
1Krhnh
1Krinion
1Krinousa
2Krinw
1Kriskwnia
4Krispina
1Kritoboula
1Kritoboulh
1Kritobwla
1Kritola
1Kritonilla
1Kritulla
3Krokinh
1KrotiV
1KrotwniV
1Krupth
1Krwmuqa
1Krwtamhnh
2Kuanh
1Kudippa
1Kudipph
1Kuqhra
1Kuqhria
2KuqhriV
2KuklaV
1Kukuwi
1Kulica
1Kulla
1Kumatoqea
1Kumbadeia
1KunhgiV
2Kuniska
1KunniV
10Kuparh
1Kuparinh
3KupriV
2Kuprogeneia
2Kupura
1Kura
1Kurana
17Kuriakh
5Kurilla
1Kwmh
2Kwmikh
3Kwnstantia
1Kwnstantina
1Kwnwpa