Feminine Names beginning with F

SPIonic version

You can view this page in
Symbol (unaccented) | SPIonic (accented) | Unicode (unaccented)
You can download the SPIonic font from the SP Fonts Home Page.

Frequency Name
1Fabi/a
1Fa&billa
1Fadij
1Faeini/j
1Faenni/j
3Fahna&
4Fainare/ta
1Fainare/th
1Faini/j
2Fai/nousa
11Fainw&
6Fala&kra
1Fa&nion
1Fani/j
1Fano&kleia
1Fa&nta
6Fantw&
1Fashli/j
1Fau=sta
3Fausti=na
1Febroni/a
7Feide/ta
1Fei/dion
1Feidistw&
1Fei/dula
1Fei/dulla
1Feidw&
4Fereni/ka
1Fe/rousa
1Ferse/fassa
2Fh&likla
1Fh&mh
2Fqi/a
2Fia&lh
1Fi=da
1Fike/lh
23Fi/la
1Filade/lfa
1Filade/lfeia
1Filai/qa
9Filaini/j
1Filai/nwn
5Fila&rin
1Filastei/ra
1File/a
7Fi/leia
1File/sta
1File/tij
1Fi/lhma
1Filhma&tin
8Filhma&tion
1Filhme/na
1Filhrati/j
1Filhsi/a
5Filh&th
1Filhti/j
9Fili/a
1Filia&stra
3Filika&
1Filikw&
2Fi/lina
1Fili/nqa
2Fi/linna
1Filicw&
4Fili/ppa
1Fili/pph
2Filippi/j
3Fili/j
1Filiskw&
58Fili/sta
1Fili/staj
4Fili/stion
3Filisti/j
1Filisti/xa
5Filistw&
2Fi/lla
1Filli/xa
3Fillw&
1Filodespoti/j
1Filoqe/a
1Filo&qin
1Filo&kalon
2Filokle/a
3Filo&kleia
1Filoko&mya
1Filokrate/a
5Filokra&teia
2Filokra&tij
2Filoma&qeia
1Filomh&la
1Filonau/ta
2Filoni/ka
8Filoce/na
2Filopa&tra
1Filorw&mh
3Filostra&ta
1Filostra&th
1Filostra&tij
16Filoume/na
9Filoume/nh
3Filou=sa
1Filofantw&
1Filte/ra
1Fi/ltuj
2Fi/lulla
1Filulli/j
1Filu/ra
6Filw&
1Filw&i
1Fi/lwma
1Filwme/na
3Filwni/j
1Filwnumi/a
21Filwte/ra
2Filwti/a
2Filw&tion
14Filwti/j
1Fine/ta
1Fi/nteia
2Finte/ra
1Fintw&
1Flabianh&
1Flamini/a
2Fle/gousa
1Flw~ra
1Flwrenti/a
16Foi/bh
1Foibianh&
1Foini/kh
2Foi/nissa
2Fortouna~ta
1Foundani/a
2Fouri/a
1Fri/kina
1Fronh&sion
2Fro&nhsij
1Fronti/j
1Frugi/a
1Fru/na
1Fru/nh
1Fruni/ka
5Fulli/j
1Fusa&la
1Fu/ska
1Fussi/a
2Fwti/nh