Feminine Names beginning with E

SPIonic version

You can view this page in
Symbol (unaccented) | SPIonic (accented) | Unicode (unaccented)
You can download the SPIonic font from the SP Fonts Home Page.

Frequency Name
20Egka&rpin
10Egxeiri/dion
1Ei0ko&nion
1Ei0koni/j
1Ei0kw&n
3Ei0ra&na
7Ei0rh&na
24Ei0rh&nh
1Ei0rhnou=j
1Ei0rw&neia
10Ekdo&xh
10Ekkelw&
10Ekle/kth
80Eklo&gh
20Ela&th
10Ela&fina
20Ela&fion
10Elafi/j
10Elafi/th
10Elegxi/a
29Ele/na
159Ele/nh
19Eleni/j
20Eleuqe/ra
10Eleuqeri/a
10Eleuqe/rin
10Eleuqeri/nh
40Eleuqeri/j
10Eleuqeriw&
29Eli/kh
19Eliki/j
19Elicw&
13Ellh
19Elci/ppa
20Elpidi/a
10Elpini/kh
620Elpi/j
20Emau/ta
40Eminau/ta
10Entro&ph
10Enuw&
10Ecagori/j
29Eo&rth
20Epagaqw&
10Epaini/a
11Epainij
10Epafrodi/ta
20Epafrodi/th
10Epafroditi/wn
20Epafro&diton
30Epafrw&
30Epige/neia
90Epigo&nh
10Epigoni/a
10Epi/docon
10Epiqumh&th
70Epikarpi/a
20Epikra&teia
30Epikra&tij
280Epi/kthsij
10Epiktw&
10Epilw&i+on
10Epimaxi/j
10Epime/leia
10Epini/kh
10Epi/noia
10Episth&mh
10Episto&lh
60Epi/teucij
20Epituxi/a
50Epifa&neia
10Epixa&reia
30Epixari/j
10Erasi/ppa
10Era&ta
10Era&teia
10Eratokle/a
60Eratw&
20Eratw&i
10Ergote/leia
10Ereme/na
10Erih=ij
10Erisqe/neia
59Ermai5j
19Ermerwti/j
19Ermi/a
39Ermio&na
179Ermio&nh
19Ermi/j
19Ermoge/neia
19Ermoce/na
10Erou=sa
20Erpi/j
19Erpulli/j
10Erw~sa
10Erwta&rin
10Erwtikh&
180Erwti/j
10Esqh&r
89Esperi/j
19Etairei/a
40Etearxi/j
11Eteuta
11Etleua
30Etumoklh&deia
1Eu0aggeli/j
2Eu0ameri/j
1Eu0amerw&
1Eu0a&ndra
1Eu0andri/j
1Eu0a&nqa
2Eu0a&nqh
1Eu0anqi/j
5Eu0are/ta
1Eu0bio&ta
4Eu0bou/la
1Eu0bouli/a
3Eu0ge/neia
1Eu0daimo&kleia
3Eu0dami/a
3Eu0di/a
1Eu0doci/a
1Eu0ethri/j
2Eu0hmeri/j
1Eu0h&na
1Eu0qhni/a
1Eu0qudi/ka
1Eu0qukre/teia
1Eu0qumi/a
4Eu0qwli/j
1Eu0i/ppa
1Eu0i/pph
1Eu0kali/j
1Eu0ka&rph
10Eu0karpi/a
5Eu0kle/a
6Eu1kleia
1Eu0klh&sion
1Eu0koli/j
2Eu0krate/a
7Eu0kra&teia
1Eu0kra&tij
2Eu0kri/ta
1Eu1kth
2Eu0lali/a
1Eu1liba
1Eu0logi/a
1Eu0maxi/a
2Eu0me/neia
1Eu0mo&lph
1Eu0morfi/a
1Eu0ne/th
1Eu0no&a
5Eu1noia
1Eu0noi5j
3Eu0nomi/a
1Eu0nou=sa
1Eu0ce/na
1Eu0ce/nh
14Eu0odi/a
2Eu0odi/j
3Eu1ploia
1Eu1polij
1Eu0po&ra
7Eu0pori/a
4Eu0posi/a
1Eu0posiw&
1Eu0praisi/a
4Eu0praci/a
1Eu1pracij
1Eu0pre/peia
2Eu0pwli/a
2Eu3rhma
1Eu3rhsij
4E9urhsi/j
2Eu0ruba&nassa
1Eu0ruda&ma
7Eu0rudi/ka
1Eu0rudi/kh
2Eu0ru/kleia
1Eu0rulewni/j
1Eu0runo&a
1Eu0runo&mh
1Eu0rusqe/neia
1Eu0rw&pa
1Eu0rw&ph
2Eu0se/beia
1Eu0ski/a
1Eu0staqi/a
1Eu0staxi/j
4Eu0taci/a
2Eu0te/rph
1Eu0tu/xa
1Eu0tuxai/a
5Eu0tu/xh
53Eu0tuxi/a
9Eu0tuxianh&
24Eu0tuxi/j
1Eu0tuxw&
4Eu0fhmi/a
1Eu0fi/a
1Eu0frai/nousa
1Eu0frai5j
3Eu0fra&nta
1Eu0franti/j
2Eu0frasi/a
1Eu0froni/j
1Eu0froni/ska
4Eu0frosu/na
22Eu0frosu/nh
3Eu0fro&sunon
1Eu0frw&
1Eu0frw&i
1Eu0xa&rion
1Eu0xari/sta
5Eu1xh
1Eu0xo&ra
1Eu0wnu/ma
70Efesi/a
10Efu/ra
40Exekra&teia
50Exeni/ka
10Exeni/kh