Feminine Names beginning with E

Symbol version

You can view this page in
Symbol (unaccented) | SPIonic (accented) | Unicode (unaccented)
You can download the SPIonic font from the SP Fonts Home Page.

Frequency Name
2Egkarpin
1Egceiridion
1Eikonion
1EikoniV
1Eikwn
3Eirana
7Eirhna
24Eirhnh
1EirhnouV
1Eirwneia
1Ekdoch
1Ekkelw
1Eklekth
8Eklogh
2Elath
1Elafina
2Elafion
1ElafiV
1Elafith
1Elegcia
2Elena
15Elenh
1EleniV
2Eleuqera
1Eleuqeria
1Eleuqerin
1Eleuqerinh
4EleuqeriV
1Eleuqeriw
2Elikh
1ElikiV
1Elixw
1Ellh
1Elxippa
2Elpidia
1Elpinikh
62ElpiV
2Emauta
4Eminauta
1Entroph
1Enuw
1ExagoriV
2Eorth
2Epagaqw
1Epainia
1EpainiV
1Epafrodita
2Epafrodith
1Epafroditiwn
2Epafroditon
3Epafrw
3Epigeneia
9Epigonh
1Epigonia
1Epidoxon
1Epiqumhth
7Epikarpia
2Epikrateia
3EpikratiV
28EpikthsiV
1Epiktw
1Epilwion
1EpimaciV
1Epimeleia
1Epinikh
1Epinoia
1Episthmh
1Epistolh
6EpiteuxiV
2Epitucia
5Epifaneia
1Epicareia
3EpicariV
1Erasippa
1Erata
1Erateia
1Eratoklea
6Eratw
2Eratwi
1Ergoteleia
1Eremena
1ErihiV
1Erisqeneia
5ErmaiV
1ErmerwtiV
1Ermia
3Ermiona
17Ermionh
1ErmiV
1Ermogeneia
1Ermoxena
1Erousa
2ErpiV
1ErpulliV
1Erwsa
1Erwtarin
1Erwtikh
18ErwtiV
1Esqhr
8EsperiV
1Etaireia
4EtearciV
1Eteuta
1Etleua
3Etumoklhdeia
1EuaggeliV
2EuameriV
1Euamerw
1Euandra
1EuandriV
1Euanqa
2Euanqh
1EuanqiV
5Euareta
1Eubiota
4Euboula
1Euboulia
3Eugeneia
1Eudaimokleia
3Eudamia
3Eudia
1Eudoxia
1EuethriV
2EuhmeriV
1Euhna
1Euqhnia
1Euqudika
1Euqukreteia
1Euqumia
4EuqwliV
1Euippa
1Euipph
1EukaliV
1Eukarph
10Eukarpia
5Euklea
6Eukleia
1Euklhsion
1EukoliV
2Eukratea
7Eukrateia
1EukratiV
2Eukrita
1Eukth
2Eulalia
1Euliba
1Eulogia
1Eumacia
2Eumeneia
1Eumolph
1Eumorfia
1Euneth
1Eunoa
5Eunoia
1EunoiV
3Eunomia
1Eunousa
1Euxena
1Euxenh
14Euodia
2EuodiV
3Euploia
1EupoliV
1Eupora
7Euporia
4Euposia
1Euposiw
1Eupraisia
4Eupraxia
1EupraxiV
1Euprepeia
2Eupwlia
2Eurhma
1EurhsiV
4EurhsiV
2Eurubanassa
1Eurudama
7Eurudika
1Eurudikh
2Eurukleia
1EurulewniV
1Eurunoa
1Eurunomh
1Eurusqeneia
1Eurwpa
1Eurwph
2Eusebeia
1Euskia
1Eustaqia
1EustaciV
4Eutaxia
2Euterph
1Eutuca
1Eutucaia
5Eutuch
53Eutucia
9Eutucianh
24EutuciV
1Eutucw
4Eufhmia
1Eufia
1Eufrainousa
1EufraiV
3Eufranta
1EufrantiV
2Eufrasia
1EufroniV
1Eufroniska
4Eufrosuna
22Eufrosunh
3Eufrosunon
1Eufrw
1Eufrwi
1Eucarion
1Eucarista
5Euch
1Eucora
1Euwnuma
7Efesia
1Efura
4Ecekrateia
5Ecenika
1Ecenikh