Masculine Names beginning with I

Symbol version

You can view this page in
Symbol (unaccented) | SPIonic (accented) | Unicode (unaccented)
You can download the SPIonic font from the SP Fonts Home Page.

Frequency Name
1IakcagwgoV
6IakcoV
1Iakwb
3IalusoV
1IamblicoV
2IamboV
1IamnoV
1IanarioV
1IanariV
1IanibhloV
1IanouarioV
1IanouariV
1IasiadhV
3IasidhmoV
2IasimacoV
1IasoV
69Iaswn
17IatroklhV
1Iatrwn
1IdaioV
1IdaV
1IdioV
2IdiwthV
1Idmwn
3IdomeneuV
1IduhV
1IerakidaV
7Ierax
1IerarcoV
1IerasimoV
1IerathfalthV
2IerioV
1IerodotoV
1IeroqeoV
29IerokleidhV
79IeroklhV
12Ieromnhmwn
1IeronikoV
1IeroxenoV
4IeropoioV
5IeropthV
4IeroV
1IeroudhV
2IerofanhV
15Ierofwn
92Ierwn
2IerwnidhV
54IerwnumoV
1IhsimacoV
1IqaimenhV
1IqakoV
1IqmonikoV
1IqugeitonidhV
1IqudikoV
2IquklhV
2IkaroV
5IkeloV
15IkesioV
4IkethV
1IlarianoV
6Ilariwn
36IlaroV
1Ilarwn
1IliadhV
1IlinoV
1IlioneuV
1IlioV
1IlisoV
8ImeraioV
2ImeroV
6ImertoV
1InaroV
1InacoV
1InwpoV
1IobaV
3IolaoV
3IollaV
1IolloV
1IouentioV
3IoukoundoV
18IoulianoV
10IoulioV
1IouloV
6IounioV
4IoustoV
13Iofwn
1IppaicmoV
1IppakidhV
2IppakoV
1IppalioV
1IpparinoV
3IpparcidhV
22IpparcoV
4IppeuV
10IppiaV
5IppiskoV
5IppodamaV
2IppodromoV
3IppoqalhV
1IppoqeridhV
4IppoqershV
1Ippoqwn
3IppokleidhV
14IppoklhV
1IppokloV
46IppokrathV
2IppokritoV
1IppolaidaV
3IppolocidhV
6IppolocoV
10IppomacoV
3Ippomedwn
3IppomenhV
30IpponikoV
1IpponwidhV
1IppoxenoV
1IppoV
4IpposqenhV
8IppostratoV
1IppotelhV
2IppocarhV
1IppocarmoV
6IppulloV
2IppuloV
16Ippwn
1IraV
1IsagoraV
4IsaioV
6IsandroV
7IsarcoV
10IsaV
1IseaV
5IshgoroV
1IsqmikoV
2IsqmodwroV
3IsqmonikoV
4IsqmoV
4IsiaV
1IsiaV
1IsigaV
37IsigenhV
1IsigonoV
173IsidotoV
167IsidwroV
1IsiklhV
3IsikrathV
3IsitucoV
1IsifaV
6IsifiloV
36Isiwn
4IsmhnioV
1IsmhnoV
7IsodhmoV
2IsodikoV
2IsoklhV
22IsokrathV
2IsolocoV
1IsomacoV
4IsonomoV
2IsotimidhV
1IsotimoV
3IsofiloV
8IsocrusoV
3IstiaioV
2IstiodwroV
2IstroV
1IscandroV
5IscomacoV
1IsculoV
9IscuriaV
1Iscuwn
1IswnumoV
2ItalikoV
3ItaloV
1ItamathV
1ItwnoV
1IfemuqanhV
8IfikrathV
14IwannhV
1IwlkioV
19Iwn
4IwnikoV
1IwnicoV