Feminine Names beginning with S

Symbol version

You can view this page in
Symbol (unaccented) | SPIonic (accented) | Unicode (unaccented)
You can download the SPIonic font from the SP Fonts Home Page.

Frequency Name
1Sabbatw
1Sabina
1Sainon
1Saitta
1Salabakcw
1SalakwniV
1Salaminion
1Sallion
1Samakion
3SambatiV
1Samia
2Sannw
1Sapfw
2SarapiaV
2Sardion
1SarmatiV
13Satura
1Saw
1Seklinh
1Sekounda
3Sekoundilla
1Seleukea
1Selinikh
3Selinw
2Semnh
1SerapiaV
2Serouilia
1Shdata
1Shpia
1Sibilla
1Siga
1Sigh
1Sikela
1Sikelia
1Silia
2Sima
3Simaiqa
1Simakion
6Simalh
1Simalinh
1Simalion
1Simarion
3Simh
3Simich
1Simmich
12Simon
1Simulh
2SimuliV
2Sinwph
1Siph
1SisumbriV
1Skeptianh
1Skhyarw
1Skiwnh
1Skribwnia
2Skuqaina
1Smaragdion
1Smika
1Smikkh
3Smikra
7Smikuqh
3Smurna
1Sobaron
1SolomwniV
1Sounion
5Sofia
2Sofon
1Sparth
1Spedia
1Speirousa
2Stagonion
2Stakth
1Sthsagora
3Storgh
4Strateia
1Stration
6Stratokleia
4Stratola
19Stratonikh
2StratulliV
1Stratw
1Strofh
3Strubhlh
1SubakiV
1SubariV
1Sukw
1SumbiwsiV
1Summacia
5Sumferousa
4Sumforon
1Sunamath
1Sunarcia
1SunerwtiV
2SunesiV
4Suneth
1Sunhqeia
1Sunodia
1Suntuch
3SunwriV
4Sura
1Surion
1Surula
1Sfaxigraia
2SfragiV
1Swzomenh
3Swzousa
1Swkleia
1Swkrateia
1Swkratikh
1Swmach
1Swpatra
1Swsandra
3Swsanna
2Swsia
4Swsibia
2Swsikleia
1Swsikrateia
2Swsilla
2Swsinikh
5Swsipatra
2SwsipoliV
5Swsipph
1SwsiV
48Swstrath
1Swsw
3Swteira
4Swthria
14SwthriV
1Swthrw
1Swtion
3Swfronh
2SwfroniV