Feminine Names beginning with F

SPIonic version

You can view this page in
Symbol (unaccented) | SPIonic (accented) | Unicode (unaccented)
You can download the SPIonic font from the SP Fonts Home Page.

Frequency Name
3Fai/dra
2Fai=dron
3Fai/drulla
1Faidwni/j
18Fainare/th
9Faini/pph
1Fai/nulla
5Fainw&
1Fallai5j
18Fanago&ra
1Fanera&
2Fa&nion
1Fani/j
1Fanodi/ka
7Fanodi/kh
4Fano&kleia
4Fanokri/th
5Fanoma&xh
1Fano&pth
21Fanostra&th
1Fanu/lh
5Fa&nulla
8Fanw&
2Faskasi/a
2Fau=sta
2Fausti=na
1Fausti/nh
3Feidestra&th
1Feidi/pph
5Feidostra&th
1Feidu/lh
8Fei/dulla
1Fereni/kh
1Fe/rousa
1Fhi5na
1Fh&mh
9Fi/la
1Filaine/th
9Filaini/j
1Fila&kion
1Filakw&
1Filanqw&
1Filare/th
1Filaretw&
1Fila&rxh
6Fi/leia
2Filetw&
36Fi/lh
1Filhkw&
4Filhma&tin
3Filhma&tion
3Filhsi/a
2Filh&th
4Filhtw&
18Fili/a
1Fili/dion
1Filiko&n
13Fi/linna
2Filinw&
2Fili/ppa
22Fili/pph
6Fili/sta
6Fili/sth
3Fili/stion
4Filisti/j
3Filistw&
3Filiti/a
7Fili/tion
1Filitw&
1Fillinw&
1Filodhmi/j
1Filoqe/a
1Filo&kalon
6Filo&kleia
5Filokra&teia
1Filokudi/j
1Filoni/kh
3Filoce/na
5Filoce/nh
1Filostra&ta
13Filostra&th
1Filo&trofon
49Filoume/nh
1Filoumenw&
1Filousi/a
4Filta&th
1Filta&tion
1Filte/ra
6Fi/lth
3Filtw&
4Fi/lulla
5Filu/ra
1Filw&
2Filwni/j
14Filwte/ra
1Filwti/nh
5Filw&tion
3Filwti/j
1Flabi/a
1Flabianh&
1Flameni/a
1Fle/gousa
2Foi/bh
1Foibianh&
1Foibi/j
2Frasi/kleia
2Fra&silla
1Fro&nhsij
1Fro&nimon
2Frugi/a
3Fru/nh
1Fu/h
2Fula&kion
2Fula&rxh
3Fulli/j
1Fullixi/a
2Fuloma&xh
3Fulono&h
1Fulw&
1Fu/ton
1Fwki/j
2Fwti/nh