Masculine Names beginning with R

SPIonic version

You can view this page in
Symbol (unaccented) | SPIonic (accented) | Unicode (unaccented)
You can download the SPIonic font from the SP Fonts Home Page.

Frequency Name
19Rabi/rioj
119Ra&dij
19Ra&dwn
19Rai=boj
19Raisida&tij? 
19Ra&kioj
19Ranqu/loj
59Ra&nioj
19Ra&ntoj
19Rapautoj
29Rau/kioj
19Rafi=noj
19Raxa~j
19Reke/ptoj
19Re/wn
19Rh&gilloj
19Rhca&nwr
39Rhci/maxoj
19Rhsi/dikoj
19Rhsisqe/nhj
19Rh=soj
29Rhtoriko&j
79Riano&j
19Rizaj
19Ri/kwn
19Rinakaj? 
29Rine/aj
19Roai=oj
29Roga~toj
29Ro&gxoj
29Ro&dioj
279Ro&dippoj
19Rodi/wn
79Rodoi=oj
249Rodoklh=j
59Rodopei/qhj
49Rodofw~n
209Ro&dwn
19Ro&qoj? 
19Roiki/wn
59Roi=koj
19Roi=xoj
20Rokgan
19Ro&mbhj
19Ro&sioj
19Rou/brioj
19Roufiano&j
29Roufi=noj
89Roufi/wn
369Rou=foj
49Ru/qmoj
19Ru/ndac
29Rwmano&j
19Rw~tij