Feminine Names beginning with K

Symbol version

You can view this page in
Symbol (unaccented) | SPIonic (accented) | Unicode (unaccented)
You can download the SPIonic font from the SP Fonts Home Page.

Frequency Name
1KabaliV
1Kabirica
1Kaikilia
1Kairw
2Kalamera
1Kalbia
1Kalhmera
1Kallianassa
4Kalliarista
2Kallibepeia
3Kallibia
1Kalliboulh
6Kallibwla
1Kalligeneia
1Kalligonh
2Kallidika
1Kalliergia
1Kallieteira
1Kalliqea
7Kallikleia
5Kallikrateia
2Kallikrath
2Kallikrita
3Kallikrith
1Kallimach
1KallimaciV
1Kallimena?
2Kallinika
6Kallinikh
2Kallinoh
1Kallixenh
1Kallion
1Kalliopa
5Kallioph
1Kallipateira
1KallipoliV
2Kallipph
3Kallirodh
2Kallirroh
3Kallista
1Kallistareth
1Kallistarin
3Kallisth
3Kallistion
1Kallistonikh
17Kallistrath
7Kallistw
1Kallistwnassa
1Kallitima
2Kallituca
5Kallituch
1Kallitw
2Kallifanth
1KallifroniV
1Kallifuh
1Kallifuth
4Kalliw
1KallouV
4Kallw
1KalopouV
1Kalukh
1KalukiV
1Kalumnh
1Kanqara
1Karinh
2Karion
1KarneiV
1Karpimh
1Karpofora
1Karpoforia
1Kartia
1Kasimh
1Kassandra
1Kastalia
1Kataqumion
1KerkiV
1Kerkourion
1Khswi
1Kiloura?
1Kinw
2KitiaV
4Klaudia
1Klaudianh
3Klea
1Kleagora
2Kleagorh
3Kleaineth
1KleainiV
1Kleanassa
3Kleareth
2Klearista
4Klearisth
1KlearistiV
1Klearch
1KlearciV
1Kleidikh
1Kleinagorh
1Kleinareth
1Kleinarw
1Kleinoklith
2Kleinomach
6Kleinw
4KleiV
3Kleisistrath
1Kleisw
2Kleitaghta
1Kleitanassa
4Kleition
1Kleitodikh
2Kleitoqeh
2Kleitomaca
5Kleitomach
3KleitomaciV
1Kleitotimh
4Kleitw
1Kleifwssa
2Kleiw
1Kleoboia
1Kleoboulh
1Kleoboulinh
1KleodaiV
1Kleoqea
1Kleokrateia
2Kleokrath
1Kleokrith
1Kleomach
1Kleomhda
6Kleonikh
1Kleoxena
1Kleoxenh
19Kleopatra
1Kleopatrw?
3Kleostrath
1Kleousa
1Kleukrith
1Kleulla
1Kleumatra
1KleumaciV
1Kleumenh
2Kleunika
12Kleupatra
1Kleupin
13Klew
2KlewniV
2Klewnuma
1Klewnumh
1Klhnagorh
1KlhnagoriV
4Klhnata
1Klhnerhth
1Klhnousa
15Klhnw
1Klhrw
1Klhtagorh
1Klhtarista
1Kloutwria
1KluhV
3Klumenh
1KlumeniV
1Klutw
1Klwdia
1Klwnassa
3Koarta
1Kogch
1KodiV
1Kodw
1KoqouV
2Kointa
1Kointilia
1Koisura
2KoitwniV
1KokkiV
1Kolca
1KombariV
2Komyh
1KonniV
1Kopria
1Korh
1Korhsia?
1Korinqia
2KorittaV
1Kosmhsilh
4Kosmia
1Kossinia
1KosumbiV
1KosumfiV
2Kottia
1Kouriakh
1Kratea
14Krateia
1Krathsiboulh
1Krathsion
1Krathsw
1Kratina
1Kratinnion
1KratiV
1Kratista
2Kratistw
1KratouV
1Kratwi
1KreontiV
1Kreousa
1Kretw
1KrhqiV
3Krhssa
1Krhth
1Krhtoxenh
1Krinipph
1Krinulion
2Krinw
2Kritarista
1Kritoboula
5Kritola
2Kritolh
1Kritofhmh
1Kritulla
1Kritw
1KrokwtiV
1Kroullich
1Kthrikleia
1Kthrilla
1Kthsareth
2Kthsikleia
1Kthsifwsa
2KthsuliV
1Kthsw
1Kuanh
2Kudareta
1Kudia
1Kudila
1Kudilla
3Kudimaca
1Kudimach
2Kudipph
1Kudragorh
1Kuqaina
1Kuqhrw
1Kulla
1Kuminanqh
1KunniV
1Kuparh
1Kuprotima
1Kuriakh
1Kurilla
1Kwmikon
3KwmiV
1Kwmwdia
1Kwnwph
1Kwtulwi