Ambiguous Names beginning with X

SPIonic version

You can view this page in
Symbol (unaccented) | SPIonic (accented) | Unicode (unaccented)
You can download the SPIonic font from the SP Fonts Home Page.

Frequency Name
2Xai=nuj
1Xaire/polij
2Xai=rij
1Xai=tij
1Xaldaij
3Xa&rij
1Xa&rmij
1Xe/rsij
1Xoi=rij
1Xruso&xouj
1Xrw~mij
1Xruso&qemij